O Centro conta tamén cun servizo de comedor para prestar esta atención tanto ás persoas que diariamente acoden ao Servizo de Atención Diúrna Ocupacional e Centro de Día como ós usuarios e ás usuarias do Servizo de Atención Residencial.

Este servizo permite dar unha dieta equilibrada incluíndo, o mesmo tempo, todas as dietas especiais que sexan precisas tendo sempre en conta as prescricións médicas e de saúde de cada caso. Este servizo supón un recurso de apoio insubstituíble para estas persoas e para as súas familias ou titoras.